EPH_2018-Nov-15_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206189_2018-Nov-15_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Nov-14_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206186_2018-Nov-14_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Nov-13_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206182_2018-Nov-13_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Nov-12_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206179_2018-Nov-12_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Nov-11_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206176_2018-Nov-11_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Nov-10_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206170_2018-Nov-10_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Nov-09_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206166_2018-Nov-09_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Nov-08_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206161_2018-Nov-08_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Nov-01_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206136_2018-Nov-01_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-31_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206133_2018-Oct-31_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-30_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206128_2018-Oct-30_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-29_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206124_2018-Oct-29_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-28_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2206121_2018-Oct-28_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-22_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186949_2018-Oct-22_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-20_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186941_2018-Oct-20_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-21_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186944_2018-Oct-21_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-19_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186937_2018-Oct-19_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-18_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186933_2018-Oct-18_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-17_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186930_2018-Oct-17_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-16_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186927_2018-Oct-16_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-15_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186924_2018-Oct-15_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-14_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186920_2018-Oct-14_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-13_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186916_2018-Oct-13_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-12_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186913_2018-Oct-12_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-11_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186569_2018-Oct-11_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-10_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186564_2018-Oct-10_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-09_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186560_2018-Oct-09_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-08_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186556_2018-Oct-08_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-03_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186537_2018-Oct-03_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-02_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186534_2018-Oct-02_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Oct-01_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186030_2018-Oct-01_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-29_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186021_2018-Sep-29_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-30_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186024_2018-Sep-30_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-28_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2186018_2018-Sep-28_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-22_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176824_2018-Sep-22_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-21_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176821_2018-Sep-21_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-20_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176814_2018-Sep-20_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-19_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176811_2018-Sep-19_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-18_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176808_2018-Sep-18_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-17_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176805_2018-Sep-17_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-16_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176295_2018-Sep-16_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-14_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176287_2018-Sep-14_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-13_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176283_2018-Sep-13_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-12_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176280_2018-Sep-12_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-11_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176277_2018-Sep-11_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-08_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176264_2018-Sep-08_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-09_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176267_2018-Sep-09_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-10_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2176272_2018-Sep-10_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-06_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2175835_2018-Sep-06_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-05_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2175831_2018-Sep-05_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-04_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2175826_2018-Sep-04_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-03_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2175823_2018-Sep-03_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Sep-01_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169956_2018-Sep-01_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-31_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169952_2018-Aug-31_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-24_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169942_2018-Aug-24_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-23_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169939_2018-Aug-23_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-22_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169936_2018-Aug-22_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-20_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169930_2018-Aug-20_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-19_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169917_2018-Aug-19_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-18_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169914_2018-Aug-18_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-17_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2169911_2018-Aug-17_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-15_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130688_2018-Aug-15_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-16_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130691_2018-Aug-16_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-14_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130684_2018-Aug-14_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-13_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130680_2018-Aug-13_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-12_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130677_2018-Aug-12_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-11_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130674_2018-Aug-11_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-10_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130670_2018-Aug-10_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-09_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130666_2018-Aug-09_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-08_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130663_2018-Aug-08_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-07_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130659_2018-Aug-07_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-06_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130656_2018-Aug-06_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-05_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130653_2018-Aug-05_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-04_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130648_2018-Aug-04_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Aug-03_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2130645_2018-Aug-03_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Jul-24_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2060709_2018-Jul-24_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Jul-21_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2060696_2018-Jul-21_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Jul-22_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2060705_2018-Jul-22_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Jul-17_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2060684_2018-Jul-17_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Jul-16_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2060681_2018-Jul-16_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Jul-15_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2060678_2018-Jul-15_309_-777_AST.obx
EPH_2018-May-13_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2034367_2018-May-13_309_-777_AST.obx
EPH_2018-May-12_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2034364_2018-May-12_309_-777_AST.obx
EPH_2018-May-08_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2034349_2018-May-08_309_-777_AST.obx
EPH_2018-May-06_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2034340_2018-May-06_309_-777_AST.obx
EPH_2018-May-05_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2034639_2018-May-05_309_-777_AST.obx
EPH_2018-May-07_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2034345_2018-May-07_309_-777_AST.obx
EPH_2018-May-04_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2034337_2018-May-04_309_-777_AST.obx
EPH_2018-May-03_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2034334_2018-May-03_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-27_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030681_2018-Apr-27_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-25_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030674_2018-Apr-25_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-24_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030670_2018-Apr-24_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-23_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030666_2018-Apr-23_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-22_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030662_2018-Apr-22_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-21_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030659_2018-Apr-21_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-20_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030654_2018-Apr-20_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-19_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030649_2018-Apr-19_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-18_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030646_2018-Apr-18_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-17_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2030643_2018-Apr-17_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-16_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018473_2018-Apr-16_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-15_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018470_2018-Apr-15_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-14_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018465_2018-Apr-14_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-13_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018461_2018-Apr-13_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-12_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018457_2018-Apr-12_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-10_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018451_2018-Apr-10_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-08_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018443_2018-Apr-08_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-07_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018440_2018-Apr-07_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-09_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018447_2018-Apr-09_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-05_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018431_2018-Apr-05_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-04_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018428_2018-Apr-04_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Mar-29_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT1990279_2018-Mar-29_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Apr-03_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT2018425_2018-Apr-03_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Mar-28_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT1990274_2018-Mar-28_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Mar-27_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT1990270_2018-Mar-27_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Mar-21_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT1989019_2018-Mar-21_309_-777_AST.obx
EPH_2018-Feb-20_309_-777_PAF_AST.txtMOV_GBOT1975876_2018-Feb-20_309_-777_AST.obx

TOP